Γεωαφρός

Δείτε τους τρόπους που εφαρμόζεται
ο Γεωαφρός από Διογκωμένη Πολυστερίνη.

Θεμελίωση

Ο Γεωαφρός έρχεται να δώσει λύση στη θεμελίωση των κατασκευών. Όγκοι από διογκωμένη πολυστερίνη αντικαθιστούν τις επιχωματώσεις και καταργούν τον εσωτερικό ξυλότυπο επιτυγχάνοντας :

  • Μείωση  του οπλισμού σκυροδέτησης
  • Μείωση του όγκου του σκυροδέματος
  • Ταχύτερη αποπεράτωση του έργου
  • Θερμομονώση του δαπέδου
  • Εμποδισμό στις καθιζήσεις του εδάφους    

Σεισμική Μόνωση

Ο Γεωαφρός έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στη σεισμική αλλά και στη στατική μόνωση.

Με την κατάλληλη μελέτη ο γεωαφρός χρησιμοποιείται σε τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες ή υπόγεια μειώνοντας έτσι τις πιθανές ωθήσεις από 5% εώς και 30%.

Επιχώματα

Ο Γεωαφρός εφαρμόζεται με 100% επιτυχία σε κατασκευές επιχωμάτων όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες είναι δυσμενείς, όπως για παράδειγμα σε δρόμους που έχουν υποστεί καθίζηση, σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, σε σήραγγες. 

Επιτυγχάνεται παράλληλα μέχρι και 50% στατική αλλά και σεισμική μόνωση.